Sesques o Escarpu 2606

Pic de Sesques o l’Escarpu desde les Gorges du Bitet, por el lac de Isabe